Tall 50ml Plastic Bottle   Tall 100ml Plastic Bottle   Tall 150ml Plastic Bottle   Tall 250ml Plastic Bottle   Tall 250ml HDPE Plastic Bottle
Tall 50ml   Tall 100 ml   Tall 150ml   Tall 250ml   Tall 250ml HDPE

18/415 closure
PVC
Clear
102 x Ø 30
1880 minimum
 
24/410 closure
PET
Clear
129 x Ø 36
1016 minimum
 
24/410 closure
PET
Clear
150 x Ø 40
660 minimum
 
24/410 closure
PET
Clear
175 x Ø 48
435 minimum
 
24/410 closure
HDPE
White / natural
177 x Ø 49
435 minimum
px
Purple Line Plastics range of Tall Plastic Bottles from 50ml to 250ml.